Share Button

Annabel Nanninga zette mij op 18 februari 2016 in het programma Studio PowNed op NPO3Studio PowNed (vanaf 26 min 30 sec) neer als ‘tamelijk geradicaliseerd’, als een ‘loner’ en als iemand die ‘niets meer te verliezen heeft’. Na een voorzetje van Dominique Weesie (‘Hetzelfde kapsel als Volkert viel me op…’) stelde Annabel Nanninga dat ik een beetje dezelfde neigingen heb als Volkert van der Graaf.

Ik heb aangifte gedaan wegens smaad, laster en belediging.

Op 24 juni berichtte het Openbaar Ministerie mij dat zij de aangifte seponeren. In Nederland mag je iemand dus zonder onderbouwing wegzetten als potentiële moordenaar onder het mom van de vrijheid van meningsuiting. Zie hieronder de motivatie van het OM.

Op 13 februari 2016 heeft een demonstratie plaatsgevonden in Enschede van de actiegroep DTG. Hierbij werd gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers naar Nederland dan wel tegen de komst van een azc. Bij deze demonstratie was u ook aanwezig. Tijdens deze demonstratie heeft u “vluchtelingen welkom” geroepen. Op 18 februari 2016 zijn in de uitzending van het televisieprogramma Studio Powned op NPO3 beelden van deze demonstratie en uw optreden bij deze demonstratie vertoond. In diezelfde uitzending heeft daaropvolgend een gesprek plaatsgevonden tussen de presentatoren, aanhakend op de demonstratie en uw optreden bij deze demonstratie. Een passage van dit gesprek luidt als volgt:

– R. Castricum: Frank van de Linde is een bekende van Annabel.
– A. Nanninga: Ja, een bekende Amsterdamse activist Frank van der Linde heet ie, hij is….kijk dit is een vrij radicaal slag bezorgde burgers zullen we maar zeggen. Hij een beetje het type andere kant van het spectrum. Hij is eigenlijk van hetzelfde laken een pak. Tamelijk geradicaliseerd en hij is daar wel een “loner”. In die zin is die vrij moedig. Je zou ook kunnen opvatten als iemand die eigenlijk niets meer heeft te verliezen.
– D. Weesie: Hetzelfde kapsel als Volkert viel me op.
– A. Nanninga: Ja, die neiging heeft hij ook een beetje. Iemand waanvan ik hoop dat de AlVD hem in het snotje heeft.
– R. Castricum: Tussen al het lachen door heeft hij ook wel wat.
– A. Nanninga: Dit zijn elementen waanvoor we moeten oppassen.

U heeft wegens deze uitspraken aangifte gedaan van smaad, laster en belediging.

Beoordeling smaad en laster:

Om te kunnen spreken van smaad is onder meer vereist dat de dader aan het slachtoffer “een feit” ten laste heeft gelegd. Van “een feit” is slechts sprake indien het gaat om een duidelijk te onderkennen concrete historische gedraging van enige importantie. De uitlatingen van Nanninga over u “tamelijk geradicaliseerd”, “iemand die eigenlijk niets meer te verliezen heeft”, “iemand waanvan ik hoop dat de AlVD hem in het snotje heeft”, “dit zijn elementen waanvoor we moeten oppassen” kunnen zo worden begrepen dat zij u mogelijk tot het plegen van ernstige misdrijven in staat acht. Met deze uitlatingen wordt u echter geen concrete historische gedraging toegedicht. Om deze reden is het OM van oordeel dat de uitlatingen in Powned geen strafbaarheid opleveren op grond van artikel 261 Sr. Daarnaast dient een uitlating ook te worden beoordeeld binnen de context waarin deze is gedaan. Een eventuele context kan het smadelijke karakter aan een uitlating ontnemen. In dit geval zijn de uitlatingen gedaan in een televisieprogramma waarin bepaald nieuws wordt besproken. Dit nieuws was in dit geval uw optreden tijdens een demonstratie. De uitlatingen in het televisieprogramma vallen daarom binnen de context van het maatschappelijk debat. Ook indien de uitlatingen in Powned wel als smadelijk kunnen worden beoordeeld, dan zal de context van het maatschappelijk debat dit smadelijke karakter aan de uitlatingen ontnemen. De uitlatingen in Powned zijn niet dusdanig grievend dat ze in een wanverhouding staan met de functionaliteit van de uitlatingen binnen het maatschappelijk debat. Ook om deze reden leveren de uitlatingen volgens het OM geen strafbaarheid op op grond van artikel 261 Sr (ik verwijs ook naar hetgeen hierna wordt overwogen bij de beoordeling van belediging). Aangezien de uitlatingen geen strafbaarheid opleveren op grond van smaad(schrift), is er ook geen sprake van laster in de zin van artikel 262 Sr, nu strafbaarheid op grond van dit artikel vereist dat de persoon het misdrijf van smaad(schrift) pleegt.

De uitlatingen van Nanninga over u kunnen zo worden begrepen dat zij u mogelijk tot het plegen van ernstige misdrijven in staat acht. Deze uitlatingen zijn daarmee op zichzelf geschikt om iemand in zijn eer en goede naam aan te tasten. Een eventuele context waarbinnen de uitlatingen zijn gedaan kan dit beledigende karakter aan de uitlatingen echter ontnemen. Zoals hierboven reeds aangehaald vallen de uitlatingen in Powned binnen de context van het maatschappelijk debat. Uitlatingen die voor wat betreft het beledigende karakter in geen enkele verhouding staan tot het beoogde doel, zoals in dit geval een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat, zijn disproportioneel en daarmee onnodig grievend. Dit is slecht het geval als de uitlatingen de grenzen van het aanvaardbare overschrijden. In dit geval staat de grievendheid van de bewoordingen niet in wanverhouding tot de functionaliteit van de boodschap. Derhalve is het OM van oordeel dat de uitlatingen niet onnodig grievend zijn. De strafbaarheid blijft dan ook ontnomen aan de uitlatingen.

Voorts geldt voor personen die zich mengen in discussies van maatschappelijk belang, volgens de jurisprudentie van het EHRM, dat zij een hoge mate van kritiek moeten tolereren. In dit geval heeft u een tegengeluid laten horen tijdens een demonstratie waarvoor reeds mediabelangstelling bestond. Het mag dan geen verwondering wekken dat de reacties op uw optreden pittig en in meer of mindere mate excessief zal zijn. Dat betekent overigens niet per se dat strafrechtelijk ingrijpen in een dergelijk geval nooit is geïndiceerd. Voorts kunnen volgens het EHRM personen bij hun deelname aan het publiek debat aanleiding hebben gegeven tot polemiek, hetgeen ‘in the context of a heated debate’ de scherpe kritiek van een andere partij rechtvaardigt. Er kan worden gezegd dat u met uw optreden tijdens de demonstratie geacht moet worden enige aanleiding te hebben gegeven tot polemiek. Op grond van voorgaande is het standpunt van het OM dat de reacties op uw blog niet strafbaar zijn op grond van belediging ex artikel 266 Sr.

Gelet op voorgaande ben ik van mening dat er geen strafbare feiten tegen u gepleegd zijn. Deze aangifte zal geseponeerd, op grond van sepotcode 05, ‘feit niet strafbaar’.

[fbcomments]
Share Button