Share Button

Al jaren staan Simon Vrouwe en Rob van Norren wekelijks op de Dam om hun solidariteit te betuigen met de Palestijnen. Soms samen, soms samen met anderen, vaak alleen. Simon voor het paleis, Rob voor het monument. Regelmatig stoppen voorbijrijdende autos om Rob te begroeten en steken een duim op. Met Simon maken mensen vaak een praatje en lopen dan weer door.

De wekelijkse eenmensprotesten van Simon en Rob zijn een doorn in het oog van de pro-Israel lobby en zij beginnen druk uit te oefenen op Van der Laan om een einde te maken aan de pro-Palestina protesten op de Dam. En op de Dam zelf duiken steeds meer pro-Israel activisten op die de protesten van Simon en Rob proberen te frustreren. Op door henzelf online gezette videos maken ze duidelijk dat ze pro-Palestina protesten gaan verstoren en daarbij worden Rob en Simon ook regelmatig fysiek aangevallen. De fervente pro-Israel activist Michael Jacobs werd er meerdere keren voor veroordeeld door de rechtbank Amsterdam.

Ondanks dat pro-Israel expliciet is waarom ze naar de Dam komen, framet Van der Laan en later Halsema de situatie als “waar twee vechten hebben twee schuld”. In 2017 stelt Van der Laan een afstandsverbod in tussen pro-Palestina en pro-Israel dat echter niet wordt gehandhaafd door boa’s of agenten. Uiteraard werkt het daarom niet, waarna Van der Laan bepaalt dat pro-Palestina en pro-Israel om de week mogen demonstreren op de Dam. Pro-Israel viert het als een overwinning. Dat bewijst goed dat pro-Israel helemaal niet op de Dam aanwezig was om voor Israel te demonstreren, maar om de pro-Palestina protesten van de Dam te krijgen. Deels is hen dat nu gelukt.

Rob en Simon houden zich aan het verbod. De ambtenaren van Van der Laan waren niet zo eerlijk om Rob en Simon te vertellen dat eenmensprotesten helemaal niet onder het verbod vallen. Toen ik Rob daarop wees in het najaar van 2018 en hij gewoon weer op de Dam ging staan, probeerde Halsema alsnog het verbod formeel uit te breiden naar eenmensprotesten. De rechter haalde echter op 5 juni 2019 een dikke streep door dat besluit van Halsema.

Maar dat ontmoedigt de ambtenaren van de afdeling de Openbare Orde en Veiligheid (OOV) van de gemeente Amsterdam, de agenten van het Bureau Burgwallen vlakbij de Dam en officier van Justitie Willem Nijkerk niet om een andere mogelijkheid te zoeken om de eenmensprotesten op de Dam te stoppen.

In het driehoeksoverleg van 1 juli 2020 gaan burgemeester Halsema, korpschef Paauw en hoofdofficier van justitie Zandee akkoord met een algeheel verbod om te mogen demonstreren op de Dam voor de Palestijnen inclusief dus de eenmensprotesten. De eenmensprotesten worden verboden op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening artikel 2.2. Zogenaamd ter voorkoming van (dreigende) wanordelijkheden. Ook de pro-Israel eenmensprotesten mogen niet meer, maar wederom viert pro-Israel dit als een overwinning, hetgeen goed duidelijk maakt waarom ze naar de Dam kwamen.

De dagen daarna zetten de ambtenaren van Halsema, agent Johan Schutte van bureau Burgwallen en officier van justitie Willem Nijkerk de puntjes op de i. Op 9 juli 2020 gaat Nijkerk akkoord met het definitieve nieuwe handelingskader, maar geeft ook een duidelijk waarschuwing.

Op 9 juli 2020 om 11h15 schrijft hij onder andere aan Schutte en de gemeente:

“Akkoord met de opmerking richting politie dat bij optreden tegen eenmensprotesten ogv 2.2. APV dan wel duidelijk moet worden gemaakt waaruit de ordeverstoring dan precies bestaat. Als er 1 iemand alleen met een vlag staat of zwaait en er gebeurt verder niets, kun je niet optreden. Dit even als winstwaarschuwing.”

De gemeente ziet de “winstwaarschuwing” van Nijkerk direct als een ondermijning van hetgeen zojuist afgesproken is, en 40 minuten later om 11h55 mailt een ambtenaar van OOV naar Willem Nijkerk, Johan Schutte en een groot aantal andere ambtenaren en agenten van bureau Burgwallen de volgende mail:

“Helder Willem dank. In aanvulling hierop nog de opmerking dat je gezien het driehoeksbesluit er bij eenmensprotesten van gekende personen snel op zal uitkomen dat wordt opgetreden.”

Twee uur en vijf minuten later verschijn ik op de Dam. Dat zien de agenten van bureau burgwallen op de monitors met livebeelden van de Dam en onmiddellijk waarschuwen ze Johan Schutte. Schutte is door de politie aangesteld om het nieuwe beleid op de Dam uit te voeren. Bij zijn aanstelling maanden eerder toen hij voor het eerst poolshoogte kwam nemen op de Dam maakte hij er direct al geen geheim van dat hij van de pro-Palestina protesten op de Dam af wilde. Hij stuurt agent Arien Hunting op mij af die mij uiterst grof en incorrect om 14h58 vordert de Dam te verlaten en 5 minuten later word ik geboeid afgevoerd (oordeel zelf wat je van de vordering en arrestatie vindt – klik hier voor de video).

Terwijl Nijkerk om 11h15 nog waarschuwt dat agenten niet kunnen optreden als “iemand alleen met een vlag staat of zwaait en er gebeurt verder niets”, word ik om 14h58 gevorderd de Dam te verlaten en om 15h03 aangehouden voor het zwaaien met een vlag waarbij niets gebeurt. De stimulerende woorden van de ambtenaren van Halsema hebben kennelijk meer indruk gemaakt dan de winstwaarschuwing van officier van justitie Nijkerk.

Nog geen kwartier na mijn aanhouding schept Schutte op naar Nijkerk, de ambtenaren van de gemeente en agenten van Bureau Burgwallen dat hij direct stevig heeft opgetreden. Om 15h21 mailt hij:

“En dat snelle optreden is inmiddels een gegeven…… Gisteren het hele spul doorverwezen naar de andere plekken. En vandaag Van der Linde aangehouden…. Hij was erop uit om aangehouden te worden…..”

Nijkerk zwijgt, terwijl hij weet dat zojuist een onrechtmatige arrestatie heeft plaatsgevonden. De agenten van bureau Burgwallen weten dat ze met illegale arrestaties bezig zijn maar door het wegkijken van Nijkerk en de aanmoediging door de ambtenaren van Halsema, eindig ik in totaal zes maal onrechtmatig in een politiecel en worden Simon en Rob vele keren onrechtmatig weggestuurd van de Dam. Ik ben vastberaden en communiceer duidelijk naar gemeente, politie en OM dat ik door zal gaan met eenmensprotesten op de Dam en niet vrijwillig zal vertrekken. Mijn volhardendheid begint vooral Arien Hunting te irriteren die bij de arrestaties op 7 en 8 september 2020 net als bij de eerste arrestatie op 9 juli onrechtmatig handboeien aanlegt. Die trekt hij net iets te strak aan en draait de handboeien enigszins, waardoor ik met dikke striemen op mijn pols in de politiecel zit.

Juristen van de politie beginnen zich echter ook zorgen te maken over de onrechtmatige arrestaties. Op 3 september 2020 om 12h08 mail een jurist van de politie onderstaande naar Johan Schutte van Bureau Burgwallen:

“Het grondrecht zoals verwoord in artikel 1 van de grondwet met de WOM als kern van de toepassing van dit recht komt naar mijn inzicht nu zo langzamerhand op gespannen voet te staan met het voortdurend optreden door de politie met als grondslag artikel 2.2 APV bij de eenmensprotesten.”

Dat de jurist verwijst naar artikel 1 van de grondwet – gelijke behandeling in gelijke situaties – geeft goed weer hoe vergaand onrechtmatig de arrestaties zijn.

Op 4 sept 2020 om 13h38 kaart de politie dit ook aan bij de ambtenaren van de gemeente en bij officier van justitie Nijkerk. Bijna twee weken later op 16 september 2020 stopt de politie eindelijk met de onrechtmatige arrestaties.

Het recht op de vrije van meningsuiting van Simon, van Rob en van mij zijn dan maandenlang willens en wetens geschonden. En zelfs artikel 1 van de grondwet is in het geding. En omdat de politie, het OM en de gemeente dus van te voren wisten dat de arrestaties onrechtmatig zouden worden, gaat het hierbij ook om wederrechtelijk vrijheidsberovingen, een schending van artikel 5 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Vanaf 17 september worden we niet meer onrechtmatig gevorderd de Dam te verlaten. De grote vraag is wat de gemeente, de politie en/of het openbaar ministerie nu gaan doen met de onrechtmatige vorderingen en arrestaties.

Zoals verwacht wijzen de drie partijen naar elkaar. De politie stelt dat agenten handelden op basis van beleid, en dus worden mijn klachten door de politie niet in behandeling genomen. De politie verwijst door naar de gemeente. De gemeente zegt echter dat het om zelfstandig handelen van de politie gaat en wijst naar de politie en het openbaar ministerie. Nijkerk waagt een poging en daagt mij in één zaak voor de rechter terwijl hij dus weet dat de arrestaties onrechtmatig waren. Het wordt uiteraard een fiasco. De rechter wijst de vermeende overtreding van art 2.2. van de APV resoluut van de hand. Vervolgens seponeert het OM de andere andere vijf zaken wegens gebrek aan bewijs, terwijl de arrestaties goed gedocumenteerd zijn en nauwkeurig vastgelegd op video. En zo probeert het OM verder gezichtsverlies te voorkomen.

Momenteel ben ik in afwachting van een reactie van de nationale ombudsman m.b.t. mijn klachten bij de politie. De politie weigert mijn klachten nog steeds in behandeling te nemen, ondanks de naar boven gekomen documenten. Tevens loopt er een klacht bij het openbaar ministerie om de grond van het sepot te veranderen. Er is immers bewijs zat. Het openbaar ministerie behoort te oordelen dat de arrestaties onrechtmatig waren. Een belangrijk verschil in mijn dossier voor de toekomst. En voorts begint de strijd om vastgesteld te krijgen dat De Staat der Nederlanden mij wederrechtelijk van mijn vrijheid heeft beroofd. Volgens het Europees Hof voor de Rechten van de Mens een grove schending van een mensenrecht.

Update 17 mei 2022: Inmiddels heeft het Openbaar Ministerie erkent dat de arrestaties onrechtmatig waren én dat ik nooit als verdachte aangemerkt had mogen worden. De facto heeft de Staat der Nederlanden samen met een GroenLinks burgemeester mij dus ontvoerd.

Dit artikel is tot stand gekomen op basis van documenten opgevraagd bij gemeente, politie en openbaar ministerie met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Het artikel is voor publicatie voorgelegd aan zowel de gemeente, politie als openbaar ministerie. Zowel de gemeente, politie als openbaar ministerie willen niet inhoudelijk reageren. Ook de genoemde agenten en officier van Justitie Willem Nijkerk zijn rechtstreeks benaderd maar wilden niet reageren.